Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2015

akledoma
Cier­pienie na­leży do życia. Jeśli cier­pisz, znaczy, że żyjesz. Pogódź się z tym mała dziewczynko. 
— D. Terakowska
Reposted fromtillbaka tillbaka viacytaty cytaty
akledoma
4766 4804
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafilmowy filmowy
akledoma
Kiedy wy­daje się, że wszys­tko się skończyło,
wte­dy do­piero wszys­tko się zaczyna. 
— Jan Twardowski
Reposted fromtillbaka tillbaka viacytaty cytaty
akledoma
1249 0a4c 500
Reposted fromcountingme countingme viafilmowy filmowy
akledoma
0087 1489
Reposted frommisza misza viafilmowy filmowy
akledoma
2545 e2e4
akledoma
9096 83a1

April 22 2015

akledoma
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viafilmowy filmowy
akledoma
Reposted frompeper peper viafilmowy filmowy
akledoma
akledoma
Nie mamy nieograniczonych szans, by mieć to, czego chcemy. Tyle wiem. Nie ma nic gorszego niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić twoje życie.
— Grey's Anatomy
Reposted frombadblood badblood viacytaty cytaty
4878 b600
1033 d822 500
akledoma
Być dla kogoś najważniejszym pośród tłumu, pośród wszystkich napotkanych twarzy. To szczęście.

April 15 2015

akledoma
Wciąż o Tobie myślę, gdy nocą śpię przy ścianie.
— Koniec Świata - Jak mnie tu znalazłeś
Reposted fromnivea nivea viaakrew akrew
akledoma
2141 73f3
Reposted fromoll oll viaromantycznosc romantycznosc
akledoma
8239 a13e
Reposted frommartynkowa martynkowa viaromantycznosc romantycznosc
akledoma
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
akledoma
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl